Kemija

O studiju kemije

Studij kemije nudi mogućnost upoznati kemiju kao jezgru moderne znanosti. Program sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Kemija omogućava obrazovanje visoko stručnog nastavnog i znanstveno-istraživačkog kadra koji se može uključiti u obrazovne procese, znanstveno-istraživački rad, industriju i druge gospodarske djelatnosti. Kroz planirane kolegije studenti upoznaju i usvajaju osnovne principe kemije kao prirodne znanosti i njezinu prisutnost u svakodnevnom životu. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti, s velikim udjelom u nastavi, zastupljen je obvezni eksperimentalni rad u laboratoriju na svim godinama studija. Na našem Fakultetu kemija se može studirati u kombinaciji s biologijom, a od akademske 2014./15. i kao jednopredmetni studij kemije.
Preddiplomski studij Kemija (smjer: istraživački) traje 3 godine. Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kemije (Baccalareus/Baccalarea chemiae).
Diplomski studij Kemija (grana: Analitička kemija) planira se pokrenuti 2017/2018. nakon završetka prve generacije prvostupnika kemije. Studij će trajati 2 godine. Završetkom diplomskog studija student ostvaruje ukupno 120 ECTS bodova i stječe akademski stupanj magistar/magistra kemije.
Preddiplomski studij Kemija-Biologija traje 3 godine. Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (edukacije)kemije i biologije.
Diplomski studij Kemija-Biologija traje 2 godine. Završetkom diplomskog studija student ostvaruje ukupno 120 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Magistar/magistra (edukacije) kemije i biologije.

Pročelnica studija:
Dr. sc. Ivana Martinović, doc.

Tajnik studija:
Glorija Zlatić, asist.

Nastavnici

Anita Martinović Bevanda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


anita.martinovic@fpmoz.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize 1
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Viši praktikum iz analitičke kemije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ante Prkić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Blanka Tuka, prof.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani profesor
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 475
tblanka@net.hr

Konzultacije

utorkom od 10h-11h

Ured

Ured 205

Kolegiji

Fizički praktikum 1
Opća fizika 1
Opća fizika 2
Opća fizika 3
Opća fizika 4
Osnove fizike čvrstog stanja
Osnove fizike čvrstog stanja
Praktikum iz fizike
Statistička fizika

Životopis

Blanka Tuka, rođena 16. travnja 1984. u Kaknju, gdje nakon završene osnovne škole pohađa opću gimnaziju ''Muhsin Rizvić'' u Kaknju. Poslije završetka gimnazije 2003 godine upisuje studij Fizike i informatike na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U ožujku 2009 godine na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti nakon obrane teme diplomskog rada dobiva zvanje diplomiranog profesora fizike i informatike. 2013 godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Geofizike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Danijela Barić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dbaric@irb.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Računalna kemija

Životopis

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231155

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Gloria Zlatić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije 1
Praktikum iz fizikalne kemije 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ilijana Odak, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

445478
ilijana.kikas@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 13 do 15

Ured

Kampus Rodoč, ured 211c

Kolegiji

Kemija kao dio prirode *
Kemija okoliša
Organska kemija 1
Organska kemija 2
Praktikum iz organske kemije
Praktikum iz organske kemije 1
Praktikum iz organske kemije 2
Svjetska književnost *

Životopis

Rođena 1985. godine u Ljubuškom. Srednje obrazovanje završava u Općoj gimnaziji u Čitluku. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv diplomirani kemijski inženjer. Poslijediplomski studij Inženjerska kemija upisuje 2009. godine. Doktorirala u veljači 2012. godine na temu ″Sinteza, fotokemija i fotofizika novih konjugiranih (hetero)arilnih sustava″ na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije pod mentorstvom prof. dr. sc. Irene Škorić. Kao stipendist Erasmus programa boravila na poslijediplomskom znanstvenom usavršavanju na University of Pannonia, Mađarska, gdje je stekla znanja i iskustva iz područja fotokemije porfirinskih kompleksa te fotokatalitičke oksigenacije. Kao stipendist Vlade Republike Italije boravila na University of Perugia, Italija, gdje je stekla znanja i iskustva iz područja fotofizike konjugiranih sustava. Kao stipendist Erasmus Mundus programa boravila na postdoktorskom usavršavanju na Masaryk University, Češka, gdje je stekla znanja iz kemije okoliša. Koautor je na više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima citiranim u Current Contents. Sudjelovala u brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Nositeljica kolegija Organska kemija 1, Organska kemija 2, Praktikum iz organske kemije 1, Praktikum iz organske kemije 2, Kemija okoliša.

Interesi

 • 0
 • Organska kemija
 • Organska fotokemija
 • Kemija prirodnih organskih spojeva
 • Kromatografija
 • Spektrofotometrija

Kompetencije

Projekti

 • 2015.-2016. – Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta „Ispitivanje kemijskog sastava, fotostab
 • 2015.-2016. – Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu „Biokemijska karakterizacija hercegovač
 • 2015. – Suradnica na projektu „Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke raznol
 • 2013.-2014. - Suradnica na projektu "Funkcionalizacija benzobiciko[3.2.1]oktadienskog skeletona reak
 • 2010. – 2012. - Suradnica na međunarodnom projektu TÁMOP 4.2.2/08/1/2008-0018 pod nazivom "Livable E
 • 2009.- 2011. - Suradnica na bilateralnom znanstveno-istraživačkom projektu u okviru hrvatsko-mađarsk
 • Ispitivanje kemijskog sastava, fotostabilnosti i termičke stabilnosti eteričnih ulja

Radovi

Ivan Dragičević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Organska kemija
Uvod u znanstveno istraživački rad

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ivana Martinović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 44 54 53
martinovic.ivanna@gmail.com

Konzultacije

utorak, 14h ili po dogovoru

Ured

kampus Rodoč, 106a

Kolegiji

Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2

Životopis

Ivana Martinović (rođ. Mišković) rođena je 18.10.1981. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završila u Orebiću, a srednju školu Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru. Godine 2000. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. uspješno obranila diplomski rad i stekla zvanje diplomiranog kemijskog inženjera. Godine 2008. upisala je poslijediplomski studij „Industrijska ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2011. magistrirala s temom pod nazivom „Utjecaj emisije plinova u procesu elektrolize aluminija na koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza“. Doktorirala je na prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2015. u znanstvenom polju kemija s temom ,,Utjecaj kiselih kiša na oksidne filmove metala”. Zaposlena je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2007. Od siječnja 2007. do listopada 2010. godine obnašala dužnost tajnika Studija kemije, a od listopada 2015. pročelnica je Studija kemija. Nositeljica je kolegija Opća kemija 1 i 2 na matičnom fakultetu, te kolegija Kemija I na Fakultetu zdravstvenih studija.

Interesi

Kompetencije

Projekti

 • Utjecaj sadržaja galija na katodno ponašanje Al-Ga slitina

Radovi

Ivanka Mikulić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Klinička biokemija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Lejla Bevanda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
lejla.bevanda@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

103a

Kolegiji

Biologija stanice
Biološka evolucija
Epigenetika
Evolucija
Genetika
Organska evolucija
Osnove humane genetike
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz organske evolucije
Praktikum iz stanične i molekularne biologije
Stanična i molekularna biologija

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Maja Pavela-Vrančić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


pavela@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Biološki aktivne tvari
Biotehnologija
Prirodni toksini u moru

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marijana Marković Boras, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz organske kemije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marijo Buzuk, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Anorganska kemija 2
Praktikum iz anorganske kemije 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marina Vasilj,

Profil nastavnika

Zvanje


Stručni suradnik
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Praktikum iz opće kemije 1
Praktikum iz opće kemije 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mila Zovko, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


mila.b.zovko@gmail.com

Konzultacije

Termine konzultacija dogovoriti mailom

Ured

310

Kolegiji

Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Numerička matematika
Primjena računala u matematici

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Sanja Tipurić-Spužević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 355 456
sanja.spuzevic@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljkom od 9 do 11

Ured

219

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Diferencijalni i integralni račun II
Diofantske jednadžbe
Matematičke osnove opće fizike
Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Normiranji prostori
Primjena računala u matematici
Uvod u matematiku

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Slavica Brkić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 478
slavica.brkic@sve-mo.ba

Konzultacije

utorak 12.00

Ured

Stara zgrada FPMOZa, ured 206 kat lijevo

Kolegiji

Astronomija i astrifizika
Astronomija i astrofizika
Fizički praktikum 1
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Fizika
Fizika 1
Fizika 2
Metodička praksa nastave fizike
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Opća fizika 3
Opća fizika 4
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz fizike
Uvod u opću fiziku

Životopis

Slavica Brkić rođena Ereš Mjesto, država, datum rođenja: Dobrič, Široki Brijeg, BiH, 10.kolovoz 1960. • Kretanja u službi:  Od 1984. do 1986. godine privremeno se zapošljava u srednjoj školi na Širokom Brijegu i RMK školi u Zenici.  Godine 1986. zapošljava se u Centru za istraživanje i razvoj (CIR) radne organizacije „ZRAK“ u Sarajevu na zadacima razvoja i konstrukcije manje i srednje složenih optičkih uređaja. Godine 1992. zbog ratnih zbivanja rad prestaje.  1996. godine nakon rođenja dvoje djece zapošljava se u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Ruđer Bošković“ u Mostaru.  2001. godine zapošljava se kao vanjski suradnik Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru u zvanju asistenta.  2006. godine zasniva radni odnos na FPMOZ-u na Sveučilištu u Mostaru.  2006. godine angažirana je od strane Zavoda za školstvo u Mostaru na različitim privremenim zadacima.  2007. godine angažira se kao vanjski suradnik na FZS i APTF Sveučilišta u Mostaru.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • „Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977, Časopis
 • „Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6 , Časopis
 • „Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436 , Časopis
 • „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632 , Časopis
 • “Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693 , Časopis
 • „Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3 , Časopis
 • „Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum Dot ISSN 2304-9693, Časopis
 • Pristup nastavi matematike primarnog obrazovanja,UDK 378.091.212:51 371.3:51 37.017.7:51, Časopis
 • Collective Phenomena in Heavy Ion Collisions,Universal Journal of Physics and Application 11(5):154-161, 2017 DOI:10.13189/ujpa.2017.110504, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum ,The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2017, Konferencija
 • Voda-vrilo života, Konferencija
 • "The Role of Historical Element in Theaching Physics "Connecting scientists in the western Balkans region,Symposium "Science and Society" DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst GermanAcademic Exchange Service, Konferencija
 • "Fizikalne predkoncepcije učenika primarnog obrazovanja" 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije "Od znanosti do učionice"Međunarodna znanstvena konferencijaPreme kvalitetnoj školi, Konferencija
 • : „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552, Konferencija
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3, Konferencija
 • „Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620, Konferencija
 • “Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • „Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4 , Konferencija
 • Osnovna mjerenja u općoj fizici, Knjiga

Slobodan Brinić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


brinic@ktf-split.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Anorganska kemija 1
Praktikum iz anorganske kemije 1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Stanislava Talić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Biokemija 1
Biokemija 2
Kancerogeni u okolišu
Karcinogeni u okolišu
Metodička praksa iz kemije
Metodika nastave kemije 1
Metodika nastave kemije 2
Organska kemija i biokemija
Osnove biokemije
Praktikum iz biokemije
Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
Praktikum iz metodike nastave kemije 2
Viši praktikum iz biokemije

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Svjetlana Stanić-Koštroman, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Ekologija voda na kopnu
Opća biologija
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz opće zoologije
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Tomislav Volarić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
volaric.tomislav@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

321

Kolegiji

Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Programiranje 1
Projektiranje sustava e-učenja
Računalne mreže
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Sustavi e-učenja
Uvod u računarstvo

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

 • Tempus projekt QinR
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)
 • Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH), support
 • Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries (STREW)

Radovi

 • Utjecaj mobilnih uređaja u nastavi, Časopis
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, Konferencija
 • Selection of the Multimedia Applications for Learning using FAHP and TOPSIS Methods, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

Zora Pilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zpilic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Fizikalna kemija
Fizikalna kemija 1
Fizikalna kemija 2
Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije 1
Praktikum iz fizikalne kemije 2
Tehnologija i analiza voda
Tehnologija i analiza vode

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

 • Voditeljica projekta:,,Istraživanje antioksidacijskih svojstava ekstrakta smilja (Helichrysum italic
 • Voditeljica projekta:,,Istraživanje antioksidacijskih svojstava organskih spojeva prirodnog porijekl
 • Voditeljica projekta: Istraživanje potencijalno kontaminiranih područja u Federaciji BiH
 • Voditeljica projekta: „Elektrokemijsko i kvantnokemijsko istraživanje antikorozijskih svojstava herc
 • Voditeljica projekta: ,,Potencijalni mehanizmi za bolje korištenje krmnih potencijala primorskih paš
 • Voditeljica projekta: ,,Opremanje laboratorija za fizikalnu i analitičku kemiju,,.
 • Voditeljica projekta: ,,Identifikacija onečišćenja vode, tla, zraka i mjere zaštite,,.
 • Voditeljica projekta:,,Potpora gospodarstvu (MSP-a) u izboru tehnologija koje ne zagađuju okoliš i z
 • Suradnica na projektu: Projekt No. 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES „Bosnia and Herzegovina Qu
 • Suradnica na projektu: 41059 - 2005 CARDS 2005 Curriculum Development '' Development of Master progr
 • Voditeljica projekta: ,,Sustavi za kontrolu i prečišćavanje voda”
 • Suradnica na projektu: ,,Istraživanje djelotvornosti samoorganizirajućih organskih filmova kao inhib

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Biostatistika
Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Opća kemija 1 dr. sc. Ivana Martinović, doc. 45 0 30 0 6
Praktikum iz opće kemije 1 dr. sc. Ivana Martinović, doc. 0 60 0 0 5
Matematika 1 dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević, doc. 30 0 45 0 5
Fizika 1 dr. sc. Slavica Brkić, izv. prof. 45 0 15 0 5
Računalni praktikum dr. sc. Tomislav Volarić, doc. 0 60 0 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 0 0 0 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Opća kemija 2 dr. sc. Ivana Martinović, doc. 45 0 30 0 6
Praktikum iz opće kemije 2 dr. sc. Ivana Martinović, doc. 0 60 0 0 5
Matematika 2 dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević, doc. 30 0 45 0 5
Fizika 2 dr. sc. Slavica Brkić, izv. prof. 30 0 15 0 5
Praktikum iz fizike dr. sc. Slavica Brkić, izv. prof. 0 60 0 0 3
Opća biologija dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, izv. prof. 30 15 0 0 3
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 0 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Analitička kemija 1 dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 45 0 30 0 6
Praktikum iz analitičke kemije 1 dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 0 60 0 0 4
Anorganska kemija 1 dr. sc. Slobodan Brinić, izv. prof. 45 0 30 0 6
Praktikum iz anorganske kemije 1 dr. sc. Slobodan Brinić, izv. prof. 0 0 0 60 4
Organska kemija 1 dr. sc. Ilijana Odak, doc. 60 0 15 0 6
Praktikum iz organske kemije 1 dr. sc. Ilijana Odak, doc. 0 60 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Analitička kemija 2 dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 45 0 30 0 6
Praktikum iz analitičke kemije 2 dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 0 60 0 0 3
Anorganska kemija 2 dr. sc. Marijo Buzuk, doc. 45 0 30 0 6
Praktikum iz anorganske kemije 2 dr. sc. Marijo Buzuk, doc. 0 60 0 0 3
Organska kemija 2 dr. sc. Ilijana Odak, doc. 45 0 30 0 6
Praktikum iz organske kemije 2 dr. sc. Ilijana Odak, doc. 0 60 0 0 3
Uvod u statistiku dr. sc. Zrinka Knezović, izv. prof. 30 0 0 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Fizikalna kemija 1 dr. sc. Zora Pilić, red. prof. 60 0 30 0 6
Praktikum iz fizikalne kemije 1 dr. sc. Zora Pilić, red. prof. 0 60 0 0 3
Biokemija 1 dr. sc. Stanislava Talić, izv. prof. 60 0 15 0 6
Praktikum iz biokemije 1 dr. sc. Stanislava Talić, izv. prof. 0 60 0 0 4
Računalna kemija dr. sc. Danijela Barić, doc. 30 0 30 0 5
Genetika dr. sc. Lejla Bevanda, doc. 30 0 15 0 3
Uvod u znanstveno istraživački rad dr. sc. Ivan Dragičević, doc. 0 0 0 0 3

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Fizikalna kemija 2 dr. sc. Zora Pilić, red. prof. 60 0 30 0 7
Praktikum iz fizikalne kemije 2 dr. sc. Zora Pilić, red. prof. 0 60 0 0 4
Biokemija 2 dr. sc. Stanislava Talić, izv. prof. 60 0 15 0 7
Praktikum iz biokemije 2 dr. sc. Stanislava Talić, izv. prof. 0 60 0 0 3
Kemija okoliša dr. sc. Ilijana Odak, doc. 30 0 15 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Instrumentne metode analize 1 dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 30 0 15 0 5
Viši praktikum iz analitičke kemije dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 0 60 0 0 5
Biotehnologija dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, red. prof. 30 0 15 0 5
Tehnologija i analiza voda dr. sc. Zora Pilić, red. prof. 30 0 15 0 5
Komunikacije u živim organizmima dr. sc. Mladen Miloš, red. prof. 30 0 15 0 5
Karcinogeni u okolišu dr. sc. Stanislava Talić, izv. prof. 30 0 15 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Instrumentne metode analize 2 dr. sc. Ivana Martinović, doc. 30 0 15 0 5
Praktikum iz instrumentnih metoda analize dr. sc. Ivana Martinović, doc. 0 60 0 0 5
Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju dr. sc. Ante Prkić, doc. 30 0 15 0 5
Viši praktikum iz biokemije dr. sc. Stanislava Talić, izv. prof. 0 60 0 0 5
Biološki aktivne tvari dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, red. prof. 30 0 15 0 5
Klinička biokemija dr. sc. Ivanka Mikulić, doc. 30 0 15 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS