Novosti

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja,

Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan tekst natječaja može se preuzeti ovdje. Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja moraju ispunjavati:

 

– opće uvjete

– posebne uvjete

a) Opći uvjeti Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– da su državljani BiH,

– da su stariji od 18 godina,

– da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

b) Posebni uvjeti Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (vidjeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici).

c) Potrebni dokumenti Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:

– životopis,

– dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta iz akata navedenih u točci b) Natječaja,

– popunjena tablica za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje; tablica se može preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici,

– uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,

– izjava iz točke a) alineja 3. ovjerena u općini ili kod javnog bilježnika.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom „Za Natječaj – ne otvarati“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rektorica Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić